REGULAMIN LOJALNOŚCIOWY

Regulamin Programu Lojalnościowego Azia Restaurants

§ 1. Wprowadzenie

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa Uczestników w programie lojalnościowym Azia Restaurants. Program lojalnościowy polega na gromadzeniu przez Uczestników punktów za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz wymianie punktów na Nagrody.
Organizatorem programu lojalnościowego jest „Azia Concept”, ul. Jana Pawła 82 lok. 1.05 , 00- 175 Warszawa, NIP:1132916587

§ 2. Definicje

Program lojalnościowy – program lojalnościowy organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora;
Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego wraz z załącznikami;
Organizator – „Azia Concept”, ul. Jana Pawła 82 lok. 1.05 , 00- 175 Warszawa, NIP:1132916587
Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskie będąca klientem Organizatora i dokonująca zakupu produktów lub usług w Placówkach Organizatora;
Nagrody – produkty, usługi lub inne korzyści otrzymywane przez Uczestników od Organizatora w ramach Programu lojalnościowego;
Placówka Organizatora – placówki handlowe, w których Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Programu lojalnościowego, wymienione w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
Aplikacja Mobilna – aplikacja umożliwiająca Uczestnikom zbieranie punktów w ramach Programu lojalnościowego, przy użyciu telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych w sposób opisany w Regulaminie Aplikacji Mobilnej;
Regulamin Aplikacji Mobilnej – regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Uczestników z Aplikacji Mobilnej dostępny pod adresem http://loyaltyplant.com/terms.html;
LoyaltyPlant Ltd – LoyaltyPlant Ltd 1 Lumley Street, London, London, W1K 6TT; Company registration No: 09762277

§ 3. Warunki udziału i funkcjonowanie Programu lojalnościowego

Warunkiem udziału Uczestnika w programie lojalnościowym jest:
– posiadanie przez Uczestnika telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z Aplikacji Mobilnej;
– posiadanie aktywnej (zainstalowanej) Aplikacji Mobilnej w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym Uczestnika.

Zasady przyznawania Uczestnikom punktów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Aplikacji Mobilnej będzie dostępna aktualna informacja o promocjach, dostępnych Nagrodach, liczbie wymaganych punktów do otrzymania Nagrody oraz czas obowiązywania danej akcji promocyjnej.

Punkty uzyskane przez Uczestnika będą zapisywane na indywidualnym koncie Uczestnika w Aplikacji Mobilnej po dokonaniu weryfikacji przez Organizatora ich prawidłowego uzyskania przez Uczestnika.

Uczestnik za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej może sprawdzić liczbę posiadanych punktów.
Zebrane przez Uczestnika punkty podlegają wymianie na Nagrody lub do dokonywania zakupów produktów lub usług we wskazanych przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Placówkach Organizatora.

Dokonanie wymiany punktów na Nagrodę lub nabycie towaru lub usługi skutkuje odpowiednim zmniejszeniem liczby punktów Uczestnika.

Program lojalnościowy nie łączy się z promocjami, rabatami i innymi akcjami lojalnościowymi obowiązującymi u Organizatora.

Zakres zbierania danych Uczestnika, ich przetwarzania, udostępniania określa Regulamin Aplikacji Mobilnej.

§ 4. Ustanie uczestnictwa w Programie lojalnościowym

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym w każdym czasie składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową pod adres kontakt@azia.pl lub też odinstalowując Aplikację Mobilną z telefonu lub urządzenia mobilnego z zamiarem zaprzestania korzystania z Aplikacji Mobilnej.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie lojalnościowym powoduje automatyczną utratę wszystkich zebranych przez Uczestnika punktów.

Wypowiedzenie lub zawieszenie indywidualnego konta Uczestnika z przyczyn określonych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Programu lojalnościowego.

Organizatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia udziału Uczestnika w Programie lojalnościowym, jak również odmowy przyznania Nagród lub innych świadczeń związanych z Programem lojalnościowym, w przypadku gdy Uczestnik w sposób rażący nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator chcąc zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej z przynajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagród za zebrane punkty.

§ 5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora lub elektronicznie pod adres kontakt@azia.pl w terminie 21 dni od daty wystąpienia przyczyny Reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika oraz wskazanie przyczyn Reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich złożenia. Jeżeli Organizator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy pomocy Aplikacji Mobilnej.
Postanowienia Regulaminu w zakresie Reklamacji nie naruszają prawa Uczestników wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów określających prawa konsumentów.

§ 6. Dane osobowe

Organizator nie jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) Administratorem danych osobowych jest LoyaltyPlant Ltd, będąca administratorem Aplikacji Mobilnej.

§ 7. Zmiany Regulaminu

Organizator chcąc zmienić Regulamin poinformuje o tym Uczestników, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego wprowadzenie zmian w Regulaminie publikując nowy regulamin i publikując informacje o zmianach.
W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

Wszelkie oświadczenia i korespondencja dotycząca Programu lojalnościowego; powinna być kierowana na adres: „Azia Concept”, ul. Jana Pawła 82 lok. 1.05 , 00- 175 Warszawa, Nip:1132916587 bądź na adres e-mail: kontakt@azia.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy polskiego kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
w przypadku rachunku z końcówką do 50 gr – zaokrągla się w dół, do pełnego złotego;
w przypadku rachunku z końcówką od 51 gr – zaokrągla się w górę, do pełnego złotego.

 

Załącznik nr 1

Zasady przyznawania punktów

Za każde wydane 1 złotych Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku rachunku opiewającego na niepełną kwotę złotych – rachunek na potrzeby otrzymania punktów zaokrągla się w ten sposób, że:

Minimalna kwota zakupów uprawniająca do otrzymania punktów to 20 złotych. Maksymalna kwota zakupów uprawniająca do otrzymania punktów to 5000 złotych.

 

Załącznik nr 2

Wykaz placówek

Nazwy i adresy Placówek Organizatora:

„Azia Concept”, ul. Jana Pawła 82 lok. 1.05 , 00- 175 Warszawa, NIP:1132916587