REGULAMIN

Regulamin Serwisu HanaSushi.pl i aplikacji mobilnej HanaSushi

§ 1. Definicje

1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1.1. Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;

1.2. Program Azia Restaurants – program lojalnościowy pod nazwą „Azia Restaurants”, którego organizatorem jest Usługodawca, organizowany na podstawie odrębnego regulaminu;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

1.4. Restauracje Azia Restaurants – restauracje należące do sieci Azia Concept, prowadzone przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1.5. Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.azia.pl

1.6. Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „AziaRestaurants”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;

1.7. Usługodawca – „Azia Concept Sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 82 lok. 1.05, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633403, NIP: 1132916587, numer telefonu kontaktowego: 503 537 637, kontaktowy adres e-mail: kontakt@azia.pl

1.8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.9. Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Restauracji Azia Restaurants, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restauracje Azia Restaurants oraz serwisy dostawcze Uber Eats, Pizza Portal, Royal Menu i Daily, lub do odbioru w Restauracji Azia Restaurants.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW i Aplikacji. 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW i Aplikacji jest Usługodawca. 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:

1.1. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji Azia Restaurants;

1.2. umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji Azia Restaurants za pomocą wirtualnej mapy Restauracji Azia Restaurants;

1.3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;

1.4. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;

1.5. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;

1.6. umożliwienie dostępu Użytkowników, będących członkami Programu Azia Restaurants do adresowanych do nich informacji i funkcjonalności Serwisu WWW związanych z Programem;

1.7. możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;

1.8. umożliwienie składania reklamacji;

1.9. dodatkowo dla użytkowników Aplikacji:

a) możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;

b) możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji.

2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). W odniesieniu do Aplikacji usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.9 Regulaminu, przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym. 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW i Aplikacji. 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

4.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji;

4.2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;

4.3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

1. Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw Restauracji Azia Restaurants. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji Azia Restaurants, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW i Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Restaurację Azia Restaurants następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem. 2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Dotpay Sp. z o. o. 3. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta. 4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:

4.1. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;

4.2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;

4.3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Azia Restaurants z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;

4.4. dokonać wyboru metody płatności;

4.5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:

5.1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;

5.2. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW lub Aplikacji;

5.3. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;

5.4. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Azia Restaurants z oferty w Serwisie WWW lub Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.

5.5. dokonać wyboru metody płatności;

5.6. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

6. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta. 8. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 9. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nie posiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT. 10. Koszty dostawy pokrywa Usługodawca.  

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta Azia Restaurants

1. Rejestracja Konta Azia Restaurants dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”. Rejestracja Konta przez Aplikację dokonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu (ekran „Dołącz do nas”) 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta. 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail. 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika. 6. Konto umożliwia:

6.1. śledzenie online statusu Zamówienia;

6.2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;

6.3. otrzymywanie powiadomień SMS o statusie Zamówienia;

6.4. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;

6.5. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla maksimum trzech nabywców;

6.6. dokonanie rejestracji karty w Programie Azia Restaurants;

6.7. przeglądanie kuponów przyznawanych i realizowanych w Programie Azia Restaurants;

6.8. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.

7. Usługodawca informuje, że Konto umożliwia również korzystanie z usług związanych z zamawianiem na odległość środków spożywczych, napojów lub innych artykułów dostępnych w innych niż Restauracje Azia Restaurants restauracjach prowadzonych przez Usługodawcę, dla których Usługodawca zapewnia możliwość składania zamówień na odległość za pomocą odrębnych serwisów internetowych lub narzędzi teleinformatycznych (np. aplikacji mobilnych) (dalej: „Odrębne Usługi Zamawiania Posiłków”). Oznacza to, że Konto jest ważne również w ramach Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków, świadczonych przez Usługodawcę, zaś Użytkownik, który założył Konto za pośrednictwem Serwisu WWW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie musi zakładać konta w ramach takich Odrębnych Usług Zamawiania Posiłków i może zalogować się do takich usług za pomocą danych dostępowych do Konta opisanego w niniejszym Regulaminie. 8. Użytkownik, który posiada aktywne konto w Odrębnej Usłudze Zamawiania Posiłków świadczonej przez Usługodawcę, dla celów niniejszego Regulaminu traktowany jest jak Użytkownik posiadający Konto. Oznacza to, że Użytkownik taki może zalogować się do Konta w Serwisie WWW za pomocą swojego loginu i hasła ustalonego w związku z założeniem konta (rejestracją) w ramach ww. Odrębnej Usługi Zamawiania Posiłków. 9. Odrębne Usługi Zamawiania Posiłków obejmują restauracje sieci Hana Sushi.  

§ 6. Wymagania techniczne

1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji. 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile). 3. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa. 4. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Aplikacji do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).  

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres. 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kontakt@azia.pl lub listownie, na adres Usługodawcy („Azia Concept Sp. z o. o.”, C.H., Arkadia lok. 1.05, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa), jak również poprzez odinstalowanie Aplikacji. 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. 5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres „Azia Concept”, C.H. Arkadia lok. ?, al. Jana Pawła II 82 lok. 1.05, 00-175 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (na adres kontakt@azia.pl). 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi. 9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.  

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień

1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:

2.1. za pomocą Aplikacji przez zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto Azia Restaurants;

2.2. za pomocą Serwisu WWW przez Użytkowników posiadających Konto Azia Restaurants;

2.3. telefonicznie, na numer telefonu Restauracji Azia Restaurants realizującej Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników;

2.4. na piśmie, na adres Usługodawcy („Azia Concept Sp. z o. o.”, C.H. Arkadia lok. 1.05, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa).

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione. 8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.  

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:

1.1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (kontakt@azia.pl) lub

1.2. listownie, na adres Usługodawcy („Azia Concept Sp. z o. o.”, C.H. Arkadia lok. 1.05, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa).

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.  

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest „Azia Concept Sp. z o. o.”, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 82 lok. 1.05, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633403, NIP: 1132916587, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).   2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym Konta i formularzu Zamówienia przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług i realizacji Zamówienia oraz w celu prowadzenia Konta umożliwiającego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.   3. Podczas rejestracji Użytkownik ma również możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy, jego kontrahentów oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Azia Concept, a także na otrzymywanie informacji o treści marketingowej od Usługodawcy, w tym ofert i promocji dotyczących Usługodawcy, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usług.   4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych danych osobowych oraz ich poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.   5. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności online przy pomocy systemu Dotpay są udostępniane Dotpay Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), KRS: 0000700791.   6. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym stosowanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.  

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. w następujący sposób:

1.1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

1.2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.  

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.azia.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski. 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:

3.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

3.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

3.3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;

3.4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

 

§ 13. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:

1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;

1.2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;

1.3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW lub Aplikacji;

1.4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;